Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

Zdravotní politika

Aktuálně:

Evropský den informovanosti o antibiotikách (18. 11. 2022) a Světový antibiotický týden (18. - 24. 11. 2022)

 Bakterie, které způsobují infekční onemocnění, jsou stále odolnější neboli rezistentní vůči účinkům antibiotik. To způsobuje komplikace při léčbě. Antibiotická rezistence a neúčinnost léčby má za následek nezřídka i smrt pacienta. Statistiky potvrzují, že se jedná o celosvětový problém. Počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi bohužel stoupá.

Kampaň upozorňuje na rizika nadužívání antibiotik a bakteriální rezistenci:

 

 

 

Analýza zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina 2019

Dokument byl  zpracován týmem KHS kraje Vysočina na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Analýzy jsou zpracovávány pravidelně po pěti letech.
Celý dokument naleznete: ZDE

 

Světový den boje proti tuberkulóze 2022

letošní téma: „Investujte do ukončení TBC. Zachraňte životy.“

Každoročně si 24. března připomínáme Světový den boje proti tuberkulóze, který má přispět ke zvýšení povědomí nejširší veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických důsledcích TBC a také zintenzívnění úsilí o ukončení celosvětové epidemie tohoto onemocnění.

Před 140 lety, 24. března 1882, Dr. Robert Koch oznámil svůj objev bakterie Mycobacterium tuberculosis, která TBC způsobuje. Tím otevřel cestu k diagnostice a léčbě této nakažlivé nemoci, která však zůstává jedním z nejsmrtelnějších infekčních onemocnění na světě. Tuberkulózou může onemocnět prakticky kdokoliv, i když je stále spojována nejčastěji s příznakem chudoby, alkoholismu, kouření, bezdomovectvím. Více než 4 100 lidí přijde denně o život a téměř 28 000 lidí onemocní touto chorobou. Dá se jí předcházet a lze ji léčit. Díky celosvětovému úsilí se podařilo zachránit od roku 2000 odhadem 66 milionů lidských životů. Pandemie COVID-19 bohužel zlepšující se trend v léčbě TBC zvrátila a poprvé za více než deset let se počet úmrtí v roce 2020 zvýšil, zemřelo 1,5 milionu osob.

Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění, zasahující nejčastěji plíce. Postihnout ale může i jiné orgány, například ledviny, mozkové pleny, lymfatické uzliny, nebo kosti. Přenáší se kapénkovou infekcí z člověka na člověka. Nemoc se rozvine u přibližně každého desátého infikovaného, přičemž roli hraje oslabení imunitního systému vyčerpáním, nedostatečnou výživou či jiným onemocněním.

Téma letošního Světového dne TBC 2022 "Investujte do ukončení TBC. Zachraňte životy." vyjadřuje naléhavou potřebu investice zdrojů, podpory, péče a informací do zintenzivnění boje proti tuberkulóze a dosažení závazků k jejímu vymýcení. To je obzvláště důležité právě v souvislosti s pandemií COVID-19 i pro zajištění spravedlivého přístupu k prevenci a péči v souladu s úsilím WHO o dosažení všeobecného zdravotního pokrytí. Probíhající konflikty ve východní Evropě, Africe a na Blízkém východě dále zhoršily situaci zranitelných skupin obyvatelstva. Další investice do této oblasti zachrání miliony dalších životů. 

 

 

5.11. 2019

Podnik podporující zdraví roku 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2020. Soutěž je určena všem podnikům a organizacím, které jsou českými právními subjekty a pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky v termínu do 31.3. 2020 společně s vypracovaným Projektem podpory zdraví v dané organizaci, který je v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a dále vyplněným  Dotazníkem pro sebehodnocení. Více informací včetně potřebných formulářů naleznete ZDE

10.9.2019

WHO odebrala ČR status země, v níž byly vymíceny spalničky

Zvyšování nemocnosti spalničkami vedlo k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice status země, kde byly spalničky eliminovány. Informace o vývoji nemocnosti, příčinách jejího zvyšování a také informace o historii očkování v ČR zveřejnil na svých webových stránkách ZDE Státní zdravotní ústav. Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo v reakci na rozhodnutí WHO tiskový brífink, jehož záznam je k dispozici ZDE.

15.3.2019

Světový den spánku

U příležitosti Světového dne spánku, který připadá na 15. březen, upozorňuje Ministerstvo zdravotnictví na škodlivost tzv. "modrého světla" a vystavování se mu v době, která má být určena spánku. Tématu "spánkové hygieny" jsme se již věnovali, nicméně informace a doporučení k tomu, jak pozitivně ovlivnit kvalitu spánku jsou shrnuty v následujícím odkazu: http://www.denspanku.cz/

23.1.2019

Videospoty na téma duševní hygiena, zubní hygiena a význam preventivních prohlídek, které vznikly v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Českou televizí jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Pečujte o své zdraví

Duševní zdraví

Zubní hygiena

 

16.11.2018

Evropský antibiotický den - 18. listopad - Užívejte antibiotika zodpovědným způsobem!

Stoupající trend antibiotické rezistence, tedy schopnosti bakterií bránit se působení antibiotik, může pozitivně ovlivnit každý z nás, a to uvážlivým a zodpovědným užíváním antibiotik. Mějme na paměti, že antibiotika nejsou bonbóny, ani lék na vše! Uvádí se, že každoročně zemře na infekce vyvolané bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům 33 tisíc lidí. Alarmující je rovněž nárůst počtu kmenů rezistentních bakterií. 75 % zátěže bakteriemi rezistentními k antibiotikům v Evropě připadá na infekce spojené ze zdravotní péčí. Informační materiály k letošní kampani naleznete ZDE

Antibiotická rezistence – stále větší hrozba pro lidské zdraví

Infekce spojené se zdravotní péčí – hrozba pro bezpečnost pacientů v Evropě

6.11. 2018

Světový den a světový měsíc diabetu

Téma pro letošní a nadcházející rok bylo zvoleno „Rodina a diabetes“. Aktivity během této dvouleté kampaně budou zaměřeny na úlohu rodiny v prevenci diabetu. Právě rodina má klíčovou roli v oblasti prevence diabetu 2. typu, kdy řada rizikových faktorů souvisí s pohybovou aktivitou a životním stylem jedince. Je důležité, aby členové rodiny zasažené touto nemocí měli k dispozici přístup k validním informacím o možnostech prevence, probíhajících kampaních, léčbě a následcích diabetu a na základě toho zaujali zodpovědný přístup ke svému zdraví. Správné pohybové a výživové návyky pěvně zakotvené v rodině si s sebou dítě nese po celý život. Na světě žije v současnosti více jak 425 milionů lidí s diabetem, většina právě s diabetem 2. typu. V České republice je to něco kolem 860 000 dospělých, což je cca 8 % populace. Ani výhled není zrovna optimistický, odhaduje se, že v roce 2035 bude pokořena hranice 1 milionu. Dopady tohoto onemocnění jsou jednak na jednotlivce, a to zejména v podobě zdravotních komplikací a psychosociální zátěže, tak i na jeho rodinu a v neposlední řadě jsou to ekonomické dopady pro stát, vyplývající ze snížení produktivity práce, absencí či předčasného odchodu do důchodu. Průměrné roční náklady na zdravotní péči o osobu s diabetem činí v ČR více než 30 tisíc korun, přičemž více než polovina z toho připadá na náklady spojené s hospitalizací.

Více informací ZDE a ZDE

29.8. 2018

Spánková hygiena

Všude kolem sebe vidíme a slyšíme, jak důležité jsou pro naše zdraví a prevenci nemocí zdravá výživa a dostatek pohybové aktivity. Co ale bývá mnohdy opomíjeno, je dostatek kvalitního a zdravého spánku. To dokazuje i fakt, že při vyhledávání informací v této oblasti, jsem musela zapátrat v zahraničních zdrojích. Pojmem spánková hygiena „sleep hygiene“ je označována celá řada spánkových návyků, které pomáhají člověku lépe usnout. Pojem hygiena bývá často špatně chápán, protože je spojován se synonymem pro „čistotu“. Skutečný význam v sobě však zahrnuje postupy, návyky a vlivy prostředí, které ovlivňují naše zdraví i celkovou pohodu. Málokdo si uvědomuje, že naše chování během celého dne, včetně takových rutinních záležitostí, jako to co jíme, pijeme, jaké bereme léky či jak trávíme večery, může významně ovlivnit kvalitu našeho spánku. To, co si naopak uvědomuje prakticky každý, je skutečnost, že když ztratíme několik hodin spánku, pociťujeme na druhý den únavu, nesoustředěnost, což se negativně promítne do celého dne.

Pokud se problémy se spánkem začnou dostavovat pravidelně, vystavujeme se tím riziku celé řady zdravotních problémů, jako jsou např.: infarkt myokardu, mozková mrtvice, srdeční arytmie, diabetes, obezita, chronický stres až deprese.

V dnešním uspěchaném životě, kdy mají mnozí lidé problém vměstnat veškeré profesní, rodinné a společenské potřeby a povinnosti do jednoho dne, není divu, že se řada z nás potýká se spánkovou deprivací.

Často se spokojíme s tím, že spíme dostatečně dlouho (doporučená doba je 7 – 9 hodin). Délka spánku je důležitým faktorem, nicméně ještě větší roli hraje kvalita spánku. To, že si tělo i mysl nedokáží během spánku dostatečně odpočinout a připravit se na další den, je zapříčiněno dvěma skupinami faktorů. Jeden z nich už byl zmíněn, a sice jsou to naše návyky a věci, které děláme během celého dne. Druhým faktorem je prostředí, ve kterém spíme. Optimalizace obou těchto faktorů je rozhodující pro kvalitní spánek.

Pro dosažení kvalitního zdravého spánku jsou uváděny následující zásady:

 • Každý den ulehat i vstávat pravidelně (toto platí i pro víkendy)

 • Do postele ulehat pouze při pocitu ospalosti, neuléhat ve stresu, rozrušení

 • Pokud se nedaří usnout do 30-ti minut, opustit lůžko a věnovat se nějaké příjemné, monotónní činnosti

 • Provozovat v odpoledních hodinách pravidelně fyzickou aktivitu (pozor však na cvičení těsně před spaním, tady je efekt spíše opačný)

 • Jíst zdravě – i zde hrají stravovací návyky svoji roli, vyvarujte se proto konzumaci těžkých, kořeněných jídel těsně před spaním (pozor však i na druhý extrém, a to „probuzení z hladu“)

  Potraviny, které napomáhají spánku, mají vysoký obsah aminokyselin, bílkovin, vitamínů a antioxidantů

 • Dále se nedoporučuje konzumovat těsně před spaním kofein (kávu, černý a zelený čaj, kolové nápoje, ale ani kakao nebo třeba čokoládu). To stejné platí i v případě nikotinu, ten je stejně jako kofein stimulantem.

 • Před spaním se vyvarovat konzumaci alkoholických nápojů – spánek navozený alkoholem je nekvalitní

 • Pro optimalizaci cirkadiálních rytmů se doporučuje zajistit během dne dostatek přirozeného světla, v noci naopak zajistit tmu

 • Pomoci mohou také nejrůznější relaxační techniky, jako např.: meditace nebo protahování

 • Další doporučení je používat ložnici pro potřeby spánku a sexuální aktivity (sledování televize, čtení či řešení problémů se nedoporučuje)

 • V místnosti, kde spíme, by neměla být umístěna elektronika (televize, notebooky, mobilní telefony apod.) Důvodem je, že světlo, které produkují tyto přístroje je podobné vlnové délce denního světla, což může způsobit zpoždění v uvolnění melatoninu – hormonu podporujícího spánek

 • Zajistit klidné prostředí (snažit se eliminovat veškeré zdroje hluku)

 • Pro spaní zajistit dobře vyvětranou místnost, optimální teplota je 18 – 20°C

 • Zaměřit pozornost také na kvalitu matrací a lůžkovin

Pokud jsou problémy dlouhodobého charakteru, může se jednat o některou z forem spánkových poruch. V tomto případě je třeba vyhledat pomoc specializovaných center.

Použité zdroje:

http://www.alaskasleep.com/blog/what-is-sleep-hygiene-best-practices-to-help-sleep-everynight

https://www.ikem.cz/cs/nespavost-spankova-hygiena/a-1997/

http://www.sleepeducation.org/essentials-in-sleep/healthy-sleep-habits

13.8. 2018

Odborné stanovisko SZÚ k možnosti snižování spotřeby jednorázových plastových výrobků určených k podávání či serírování potravin a nápojů

Na základě množících se dotazů ze strany spotřebitelů i provozovatelů potravinářských podniků zveřejnil Státní zdravotní ústav své stanovisko k problematice nahrazování jednorázového plastového nádobí a náčiní pro podávání a servírování potravin, pokrmů a nápojů. Odborné stanovisko k dispozici ZDE

13.4. 2018

Vybrané statistické ukazatele v Kraji Vysočina za rok 2017

Kraj Vysočina se svojí rozlohou 6 796 km2 řadí na 5. místo co do velkosti krajů v České republice. Co určitě stojí za zmínku je, že počet obcí v kraji, kterých je 704, je po Středočeském kraji, který má rozlohu 10 929 km2 druhý nejvyšší v ČR. Počet obyvatel v kraji v roce 2017 byl dle předběžných údajů ČSÚ Jihlava 508 916, což je po Karlovarském a Libereckém kraji třetí nejnižší počet v ČR. V roce 2017 se v kraji živě narodilo 5 440 dětí, což je ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejnižší počet. Počet zemřelých ve stejném roce činil 5 288, a protože byl nižší než počet živě narozených můžeme hovořit o přírůstku obyvatel přirozenou měnou. Novorozenecká úmrtnost dosáhla hodnoty 1,1 zemřelých do 28 dnů na 1000 živě narozených. Kojenecká úmrtnost 1,5 zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených – tato hodnota byla v uplynulém roce nejnižší ve srovnání s ostatními kraji (průměr ČR 2,7). Přepočteno na absolutní počty zemřelo v uplynulém roce v kraji 8 dětí do 1 roku, z toho 6 do 28 dnů věku. Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých nám udává tzv. saldo migrace. V tomto případě dosahuje záporné hodnoty – 188 obyvatel a hovoříme tedy o  migračním úbytku, tedy emigraci. Míra ekonomické aktivity, tedy podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných na počet všech 15 letých a starších dosáhla v roce 2017 hodnoty 59,1 %, což je 1,1 % pod republikovým průměrem. Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce byl v roce 2017 12 992 a na jedno pracovní místo připadalo 1,7 uchazečů o zaměstnání. Pro srovnání s krajem Pardubickým, který je co do počtu obyvatel Kraji Vysočina nejblíže, zde připadalo na 1 pracovní místo 0,5 uchazeče. Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v Kraji Vysočina v uplynulém roce 26 944 Kč, pro srovnání republikový průměr byl 29 504 Kč.

11.4. 2018

Léčba Parkinsonovy nemoci slaví již 20 let

11. dubna si svět každoročně připomíná Den Parkinsonovy nemoci, kterou poprvé popsal v roce 1817 londýnský lékař James Parkinson. Parkinsonova nemoc představuje jedno z nejrozšířenějších degenerativních onemocnění nervové soustavy. Nově zpracované statistiky ukazují, že s touto nemocí u nás žije téměř 50 tisíc lidí. Nemoc způsobuje postupnou ztrátu kontroly těla nad svými pohyby, typickými projevy jsou ztuhlost svalstva, poruchy chůze či třes končetin. To vše vzniká v důsledku postupného odumírání nervových buněk – neuronů, produkujících dopamin a další látky zajišťující komunikaci mezi neurony. Parkinsonovu nemoc nelze vyléčit, vhodným pacientům je v ČR prováděn zákrok zvaný „hluboká mozková stimulace“, která napomáhá zmírňovat projevy této choroby. Tuto léčbu zavedl před dvaceti lety lékařský tým ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce. V současnosti poskytují tuto léčbu pouze tři specializovaná pracoviště v Praze, Brně a Olomouci. Zájmem ministerstva zdravotnictví je navýšení počtu a rozprostření po republice tak, aby byla léčba dostupná všem, kteří to potřebují. V souvislosti s tím bude v rámci dotačních programů na rok 2019 podpořena právě oblast psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.  Více informací naleznete ZDE

26.3. 2018

Chemické látky v našem životě

„Chemické látky v našem životě“ je název nové webové stránky agentury ECHA, která nabízí široké veřejnosti – spotřebitelům informace o chemických látkách, směsích, které jsou součástí našeho každodenního života. Spotřebitel nalezne na jednom místě informace o aktuálních trendech, jako jsou např.: tetovací barvy, dále o chemických látkách obsažených v potravinách či kosmetických výrobcích či chemických látkách aplikovaných v zemědělství. Pozornost je věnována také značení či balení chemických látek, jejich skladování a bezpečné manipulaci. Pro více informací přejděte na http://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/cs/

23.3.2018

24. březen – Světový den tuberkulózy

24. března si každý rok připomínáme Světový den tuberkulózy, s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadech této nemoci na společnost.

Datum 24. března připadá na den, kdy doktor Robert Koch oznámil objevení původce nemoci – bakterie Mycobacterium tuberculosis, známé také jako „Kochův bacil“. Tento objev otevřel cestu k diagnostice a léčbě této nemoci. I přes významný pokrok je tuberkulóza ve světě nejčastější příčinou úmrtí v důsledku infekční nemoci, každý den si vyžádá přes 4 500 životů. Závažnou zdravotní hrozbu představují především multirezistentní kmeny původce.

Pro letošní rok bylo zvoleno Světovou zdravotnickou organizací v boji s touto nemocí téma „Wanted: Leaders for a TB-free world“, které si vytyčilo závazek větší angažovanosti v boji pro TBC nejen na politické úrovni, ale na všech úrovních se zapojením zdravotnických pracovníků, lékařů, nevládních organizací i samotných lidí postižených touto nemocí. Výskyt a přenos multirezistentní tuberkulózy dodává letošní výzvě na důležitosti.

V loňském roce bylo WHO hlášeno 10,4 miliónu lidí s onemocněním TBC a 1,8 miliónu úmrtí spojených s touto nemocí. Tuberkulózou může onemocnět prakticky kdokoli, nicméně TBC je zakořeněná zejména v populacích žijících v chudobě a na okraji společnosti. Faktory jako jsou podvýživa, špatné bydlení a hygienické návyky, ale i užívání tabáku či alkoholu ovlivňují zranitelnost vůči TBC.

To všechno jsou důvody, které vyústily v Moskvě na ministerské konferenci v roce 2017 v závazek, urychlit pokrok směřující k ukončení celosvětové „epidemie“ této nemoci. Toto zásadní téma bude letos tématem na schůzce Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Situace v ČR

Dle údajů ÚZIS, čerpaných z dat Registru tuberkulózy, jehož správcem je MZČR, bylo v roce 2016 v ČR hlášeno 517 případů onemocnění TBC, tj. 4,9 případů na 100 000 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska vykazují počty TBC u nás klesající trend a patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci. Výskyt TBC je mnohem častější u mužů než u žen (muži tvoří téměř 70 % případů). Nejvíce nemocných se nachází ve vyšších věkových kategoriích. Většinu případů (cca 87 %) představuje tzv. plicní forma TBC, výskyt mimoplicní TBC je v malém procentu. Z celkového počtu zaznamenaných onemocnění tvoří 30 % výskytu cizinci., zejména z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska či Vietnamu. Počet nahlášených úmrtí v roce 2016 byl 26, přičemž nejvíce případů bylo evidováno v hlavním městě Praze.

Zdroj:

http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/tuberkuloza-cr

http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/

15.9. 2017

21.9. 2017 – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba byla poprvé popsána v roce 1907 německým lékařem Aloisem Alzheimerem. Tehdy byla nemoc považována za vzácnou. V současné době se uvádí, že v Evropě se nějaká forma demence vyskytuje u více než 7 miliónů obyvatel. Jen v České republice žilo počátkem roku 2016 156 000 lidí s demencí, přičemž počty se rok od roku zvyšují (data České Alzheimerovské společnosti). Demence představuje narušení části mozku, které způsobí pokles kognitivních funkcí. Rozvoj onemocnění je pozvolný, nejprve se objevují poruchy krátkodobé paměti, později mají nemocní problémy s vyjadřováním, rozhodováním, objevují se poruchy řeči, změny nálad, časová a prostorová dezorientace, v posledních stádiích dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti. Přesná příčina vzniku Alzheimerovy choroby není známa. Do jisté míry, jak vyplynulo z výsledků řady výzkumů, je rozvoj demence ovlivněn životním stylem. Proto pokud chceme snížit riziko demence, měli bychom dodržovat zásady zdravého životního stylu, a to jak v oblasti stravovacích návyků, tak v oblasti fyzického a duševního zdraví, tzn. nejen dostatek pohybové aktivity ale také dostatek intelektových aktivit jako jsou (čtení, luštění křížovek, hry na hudební nástroje) apod.

SZÚ pořádá k tomuto dni každoročně kampaně zaměřené na prevenci Alzheimerovy choroby pro širokou veřejnost. Přehled plánovaných akcí pro letošní rok a více informací naleznete ZDE

Zdroj:

http://www.alzheimer.cz/

http://www.szu.cz/statni-zdravotni-ustav-centrum-podpory-verejneho-zdravi-vas

 

31.5. 2017

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

S účinností od 31.5. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, označovaný často mediální zkratkou jako „protikuřácký zákon“. Shodou okolností je 31. květen každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací jako Světový den bez tabáku. Jak už vyplývá z názvu, není předmětem tohoto zákona pouze omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret či jiných kuřáckých pomůcek. Zákon počítá i s omezením dostupnosti alkoholických nápojů a pracuje s pojmy jako „protidrogová politika“ či „metoda krátké intervence“.

Hlavním cílem tohoto zákona, který nahradil zákon č. 379/2005 Sb., má být posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Zákaz kouření nově platí i pro užívání elektronických cigaret s výjimkou provozoven stravovacích služeb (restaurace, kavárny atd.), prostoru zoologické zahrady a stavebně oddělených kuřáren tam, kde je zákon povoluje.

Často kladené otázky a odpovědi naleznete ZDE

20.4. 2017

Soutěž ke světovému dni bez tabáku

Při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video, rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. stupeň ZŠ. Soutěž je zahájena v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ datem 18. 4. 2017. Uzávěrka soutěže je 29. května 2017. Cílem kampaně je upozornit na rizika spojená s kouřením. Přesto, že řada lidí tato rizika zná a uvědomuje si je, kouří v České republice asi 2,3 miliónů lidí. Dle statistik cca 70 % těch, kteří začnou s kouřením v mládí, se stává kuřákem natrvalo. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že nejvýhodnější cílovou skupinou pro aplikaci intervenčních programů jsou právě žáci a studenti škol.

Podmínky a pravidla soutěže naleznete na:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/soutez_den_beztabaku2017/Podminky_souteze.pdf

 

20.4. 2017

Mytí rukou – proč, kdy a jak? – soutěž SZÚ

Státní zdravotní ústav se ku příležitosti Světového dne hygieny rukou, který připadá každoročně na 5. květen, zapojuje do kampaně, v rámci níž vyhlásil soutěž pro děti školního a předškolního věku pod názvem „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?“

Cílem kampaně je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí školního a předškolního věku, jejich rodičů a pedagogů cestou primární prevence infekčních nemocí. Výběr cílové skupiny dětí je cílený, protože k osvojování správných hygienických návyků dochází právě v dětském věku a dítě si je nese prakticky po celý život. Navíc prostřednictvím této skupiny je nejlepší cesta k ovlivnění další cílové skupiny – rodičů. Kampaň je současně reakcí na šíření infekční žloutenky typu A v Jihomoravském kraji. Děti předškolního věku mohou soutěžit v kategorii „výtvarná práce“, děti školního věku mají na výběr ze dvou kategorií, a to výtvarná nebo literární práce. Uzávěrka soutěže je 22. května 2017.

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ vydalo v rámci této kampaně zdravotně-výchovný materiál – karetní hru „Žlutý Petr“ a leporelo s básničkou „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“.

Kdy si mýt ruce:

 • Vždy po příchodu domů

 • Po použití toalety

 • Před, při a po přípravě jídla

 • Před jídlem

 • Po použití hromadné dopravy

 • Po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky apod.)

 • Po smrkání, kýchání, kašli

 • Před a po ošetření poranění

 • Před a po kontaktu s nemocnou osobou

 • Po návštěvě nemocnice, ordinace

 • Po manipulaci s odpadky

 • Po kontaktu se zvířaty apod…

Správná technika mytí rukou (dle WHO):

http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1

Doba mytí rukou: Ruce si myjte 15 – 20 sekund! Celá procedura mytí rukou by měla trvat 40 – 60 sekund.

Více informací o kampani na:

http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou

 

27.1. 2017

„Solme s rozumem“ – Výzva hlavního hygienika ČR

Sůl má v životě člověka nezastupitelnou roli už od pradávna. Sůl byla využívána v lékařství už ve starověkém Egyptě, doposud se uplatňuje v lázeňství, svoji nezastupitelnou úlohu plní jako konzervant, uplatnění našla i v technologickém postupu při výrobě pečiva, je dokonce přirozenou součástí krve. I přes široké spektrum jejího uplatnění ať už v potravinářství, medicíně nebo chemickém průmyslu, může nadměrný přísun soli představovat pro lidské zdraví značná rizika. Při dlouhodobě zvýšeném příjmu soli dochází ke zvyšování krevního tlaku, přetěžování srdce a hrozí jeho poškození. Zároveň dochází k přetěžování ledvin, protože sůl zadržuje vodu. Dalšími onemocnění související s nadměrnou konzumací soli jsou obezita, otoky, osteoporóza, rakovina žaludku, ledvinové kameny…

Optimální denní přísun soli pro člověka je 5 g. Podle statistických dat spotřebuje každý Čech ročně 6 kg soli, což činí v průměru 16,5 g denně. Optimální denní přísun je tak překročen více než trojnásobně. V rámci kampaně „Solme s rozumem“ byly vytvořeny webové stránky, prostřednictvím kterých je možno se do kampaně zaregistrovat. Ideou kampaně je vytvořit a rozvíjet aktivity zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli napříč společností. Na webových stránkách získáte bližší informace ke kampani, nápady na realizaci aktivit v rámci škol, restaurací, ale i každého z nás nebo rady a tipy, čím sůl při přípravě pokrmů nahradit. Jako bonus se můžete inspirovat recepty s minimálním obsahem soli.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina distribuovala v rámci kampaně informační a edukační materiály prostřednictvím odboru Hygieny dětí a mladistvých zejména do prostředí MŠ pro práci s dětmi předškolního věku.

Dále v polovině ledna 2017 bude zahájena realizace krajského úkolu „Méně solit ve stravovacích službách“.

Materiály ke stažení

Semafor – leták o soli v potravinách

Bufet – plakát o soli do škol a ordinací

Semafor a jídelníček

Web méně solit

Rozvrh hodin

Pyramida množství soli

solné hodiny

Návod jak pracovat s materiály – pro pedagogy

 

5.1. 2017

NEBEZPEČNÉ VÝROBKY 2016

V loňském roce stanovilo MZČR postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů celkem 270 nebezpečných výrobků. Ve srovnání s rokem 2014 došlo téměř ke 100% nárůstu v jejich počtu.

Nebezpečné výrobky můžeme rozdělit do následujících skupin:

- hračky

- materiály a předměty určené pro styk s potravinami

- kosmetické přípravky

- výrobky určené pro děti do věku 3 let

Z celkového počtu 270 stanovených nebezpečných výrobků představovaly největší podíl záchytu kosmetické přípravky. Jednalo se zejména o líčidla, laky na nehty, balzámy, krémy, parfémy či sprchové gely. Celkový počet těchto zachycených výrobků byl 190. U této kategorie výrobků bylo nejčastější závadou chybějící či neúplné značení výrobků. Nedostatky spočívaly např.: v chybějícím složení, absenci data minimální trvanlivosti, absenci údajů o výrobci či dovozci nebo v chybějících českých textech. U některých výrobků (jednalo se zejména o sprchové gely) byl zaznamenán mikrobiologický nález. V několika přípravcích byla zjištěna přítomnost zakázaných látek, jako např.: isobutylparabenu. U jednoho kosmetického přípravku určeného k bělení zubů byla zjištěna nepovolená koncentrace peroxidu vodíku.

Na druhém místě, co do počtu stanovených výrobků, se umístila kategorie „hračky“ s celkovým počtem 43 nebezpečných výrobků. Nejčastějším „prohřeškem“ v této kategorii bylo překročení limitu DEHP – esterů kyseliny ftalové, které při kontaktu s ústy a kůží dítěte mohou přecházet do organismu, kde působí toxicky na reprodukční orgány.

V kategorii materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami bylo v roce 2016 stanoveno celkem 37 nebezpečných výrobků. Jednalo se o různé plastové kuchyňské náčiní (naběračky, obracečky apod.), dále melaminové misky, potravinové folie, skleničky či dětské jídelní sety. Nejčastěji zjištěným nedostatkem v této kategorii byla přítomnost a uvolňování těžkých kovů (zejména olovo, kadmium) a dále přítomnost aromatických aminů či melaminu.

Ve skupině výrobků určených pro děti do věku 3 let (s výjimkou hraček a potravin) nebyl stanoven žádný nebezpečný výrobek.

Následující grafy poskytují přehled o počtech nebezpečných výrobků v jednotlivých kategoriích a nejčastěji zjištěných nedostatcích.

Graf č. 1 Kategorie nebezpečných výrobků 2016

Graf č. 2 Zjištěné nedostatky u nebezpečných výrobků v roce 2016

 

Zdraví je základní společenskou a ekonomickou hodnotou. Kromě toho, že má dobrý zdravotní stav zásadní význam pro jednotlivce, je také podmínkou pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Špatný zdravotní stav představuje nejen zátěž jednotlivce, ale i ekonomickou zátěž pro společnost v podobě vyšších výdajů, které jsou potřeba v případě nemoci vynaložit na léčbu.

Zdravotní politika je obecně formulovanou vizí určující směr, kterým se budou ubírat všechny složky společnosti. Základem je stanovení prioritních oblastí, které bude politika respektovat a naplňovat. Prioritou Evropské zdravotní politiky jsou lidé a jejich zdraví, včetně okolností, které je mohou ovlivnit.

Významnou součástí zdravotní politiky je prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví. Tyto oblasti, stejně jako celá oblast péče o zdraví se neobejdou bez spolupráce mnoha partnerů. Nezbytná je osobní angažovanost jedince a spolupráce resortů státní správy, a to nejen zdravotnických.

Podpora zdraví
Podpora zdraví je určitým "preventivním nástrojem", představujícím dobrovolné aktivity lidí a organizací, které mají za úkol nejen předcházet nemocem, ale především zvyšovat úroveň zdraví a potenciál jednotlivce a celé společnosti. Týká se zejména oblasti ozdravění životního stylu, v níž jsou dosud velké rezervy a její zlepšení by mělo pozitivní dopad v prevenci řady onemocnění.

Ochrana zdraví
Zatímco podpora zdraví představuje dobrovolné aktivity, ochrana zdraví je koncipována jako represivní legislativní a kontrolní systém, který má zaručit zdravotní nezávadnost životního a pracovního prostředí a výživy.

Strategické dokumenty

Zdraví 2020

Zdraví 2020 je dokument Světové zdravotnické (WHO) zaměřený na zlepšení zdraví pro všechny a překonání nerovností ve zdraví. Klíčem k tomu by mělo být zejména posílení role veřejné správy a zapojení všech komponent společnosti včetně jednotlivce.

V ČR byl akceptován Usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 a navazuje tak na Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století.

Vymezuje čtyři základní prioritní oblasti, které představují celosvětový problém, a na které je potřeba se v oblasti zdraví zaměřit. Jedná se o následující oblasti:

 1. Celoživotní investice do zdraví, posilování role občanů a vytváření podmínek pro růst jejich osobní odpovědnosti za zdraví.
 2. Čelit největším zdravotním problémům Evropy - neinfekčním a infekčním nemocem.
 3. Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích.
 4. Podílet se na vytváření motivovaných a odolných sociálních skupin žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.

Role KHS v oblasti ochrany a podpory zdraví

Legislativní opora:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 82, odst. 2, písm. t)
  "provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví,"
 • zákon 258/2000 Sb. § 82, odst. 2, písm. u)
  "spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu"

KHS spolupracuje v oblasti aktivit zaměřených na ochranu a podporu zdraví s dalšími resorty, samosprávou, Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy.

Užitečné odkazy:

http://www.kr-vysocina.cz

http://www.vys-edu.cz/index.asp

http://www.zuova.cz

http://www.vysocina-news.cz

Komunitní projekty:

Komunitní projekty (464 kB, soubor PDF)

Komunitní kampaně:

Každoročně je v Kraji Vysočina pořádána celá řada kampaní, v rámci nichž jsou realizovány nejrůznější aktivity, zaměřené na podporu zdraví.Tiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup krajské hygieny ve věci hlukových limitů firmy KRONOSPAN JIHLAVA jako správný

Informace pro veřejnost

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic