Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Přehled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické stanice


 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, která správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2012 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh (o biocidech)
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů

Přímo použitelné nařízení Evropské unie

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (nařízení CLP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
 • Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU o vážných příhraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Texty všech právních předpisů používaných na KHS kraje Vysočina jsou přístupné ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra – sbírka zákonů.Tiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic