Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímA.


Od 1. ledna 2003 byla jako orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví zřízena dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, v jejímž čele je ředitel.
Jmenování a odvolání ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se řídí služebním zákonem.
Kopie listiny o zřízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina tvoří přílohu č. 1 těchto informací.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina je orgánem ochrany veřejného zdraví, který vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví pro území kraje Vysočina a je ze zákona správním úřadem.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina má ze zákona zřízena územní pracoviště v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
Schéma organizační struktury je k dispozici na oddělení právním a kontrolním KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a u právníků na jednotlivých územních pracovištích.
Kompetence Krajské hygienické stanice kraje Vysočina jsou taxativně stanoveny v § 82, § 82a, § 84 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jehož text je k dispozici na oddělení právním a kontrolním Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a u právníků na územních pracovištích.


B.


Veškerá podání lze podat osobním doručením nebo písemně na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, nebo na podatelnách jednotlivých územních pracovišť. Rovněž lze podání učinit elektronicky na adresu elektronické podatelny podatelna@khsjih.cz
Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 - 17. 00 hod.
V ostatní pracovní dny je úřední doba podatelny v Jihlavě a na podatelnách územních pracovišť od 8.00 - 13. 00 hod.
Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. mohou být podány osobně, telefonicky, nebo písemně, zasláním poštou, faxem či elektronicky e-mailem).


C.


Opravný prostředek proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě v písemné formě lze podat osobně na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, nebo na podatelnách jednotlivých územních pracovišť. Rovněž lze opravný prostředek zaslat písemně na adresu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nebo na adresu příslušného územního pracoviště.
Lhůty pro podání opravných prostředků jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zák. č. 250/2016 Sb., o projednávání přestupků ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění novel, a zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění novel.
Texty výše uvedených předpisů jsou k dispozici na oddělení právním a kontrolním v sídle Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nebo u právníků na jednotlivých územních pracovištích.


D.


Při vyřizování všech žádostí, návrhů, stížností, petic či jiných podání postupuje Krajská hygienická stanice kraje Vysočina dle příslušných právních předpisů, tj. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, včetně dodržení stanovených lhůt.


E.


Přehled nejdůležitějších právních předpisů, dle nichž Krajská hygienická stanice kraje Vysočina jedná a rozhoduje, je uveden v příloze č. 2 těchto informací a na internetových stánkách Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
Texty vybraných nejdůležitějších právních předpisů nebo jejich části jsou k nahlédnutí na oddělení právním a kontrolním v sídle Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.


F.


Za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. je Krajská hygienická stanice kraje Vysočina oprávněna požadovat úhradu dle sazebníku, s odkazem na nař. vl. č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Úhrada musí být provedena před poskytnutím informace v souladu s ust. § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.


G.


K 1. březnu každého kalendářního roku bude zveřejněna na úřední desce "Výroční zpráva Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb."


H.


Žádost o informace o životním prostředí podle §3 zák. č. 123/1998 Sb., o právu na infrormace o životním prostředí, spočívající v nahlédnutí do podkladů, lze uplatnit v úředních hodinách PO, ST v čase 8:00 - 15:00 na KHS kraje Vysočina a na územních pracovištích KHS.
V Jihlavě dne 1.1.2003


MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje VysočinaTiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup krajské hygieny ve věci hlukových limitů firmy KRONOSPAN JIHLAVA jako správný

Informace pro veřejnost

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic