Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Odbor hygieny práce


Ředitelka odboru:
MUDr. Eva Černá
Tel.: 566 650 870, E-mail: eva.cerna@khsjih.cz


Vedoucí oddělení hygieny práce na pracovišti v Jihlavě:
MUDr. Oldřich Táborský
Tel.: 567 564 563, E-mail: oldrich.taborsky@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Třebíči:
Mgr. Dagmar Mátlová
Tel.: 568 858 313, E-mail: dagmar.matlova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě:
Marta Málková
Tel.: 569 474 225, E-mail: marta.malkova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Pelhřimově:
Mgr. Michala Brabcová
Tel.: 565 301 354, E-mail: michala.brabcova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou:
Dana Jurnečková
Tel.: 566 650 873, E-mail: dana.jurneckova@khsjih.cz


 • v souladu se zákony č. 258/2000 Sb., a č. 262/2006 Sb. v platných zněních a jejich prováděcími předpisy zejména připravuje podklady pro opatření a rozhodnutí Krajské hygienické stanice, jako orgánu ochrany veřejného zdraví
 • podílí se na výkonu opatření a rozhodnutí tohoto orgánu a podílí se na plnění jeho úkolů
 • vykonává státní zdravotní dozor a kontroluje požadavky dané zák. č. 258/2000 Sb., zákoníkem práce, zák. č. 350/2011 Sb. a jejich prováděcími předpisy, vše v platných zněních v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • účastní se řízení podle stavebního zákona, posuzuje projektové dokumentace staveb z hlediska ochrany lidského zdraví, hodnotí a řídí zdravotní rizika, plní činnosti souladu s §77, §82, §84, §88 zák. č. 258/2000 Sb.
 • zajišťuje státní zdravotní dozor a další činnosti v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • hodnotí podklady zaměstnavatelů ve vztahu k rizikovým pracem
 • provádí kategorizaci prací dle závažnosti rizika, vyhlašuje rizikové práce a opatření k ochraně zdraví
 • provádí šetření na profesionální poškození zdraví
 • řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky
 • spolupracuje s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • v rámci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění se podílí na zkouškách odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v rozsahu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi