Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Odbor hygieny obecné a komunální


Ředitel odboru:
Ing. Milan Brychta
Tel.: 567 564 573, E-mail: milan.brychta@khsjih.cz


Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na pracovišti v Jihlavě:
Ing. Karel Smejkal
Tel.: 567 564 571, E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti v Třebíči:
Bc. Jana Dostálová
Tel.: 568 858 312, E-mail: jana.dostalova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově:
Ing. Šimon Veleba
Tel.: 569 474 212, E-mail: simon.veleba@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou:
Ing. Josef Roháček
Tel.: 566 650 830, E-mail: josef.rohacek@khsjih.czZajišťuje v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

 1. Kontroluje plnění povinností provozovatelů daných platnou legislativou
  • veřejných vodovodů, veřejných studní a výdejních automatů (Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody) v platném znění
  • v zařízeních s činnostmi epidemiologicky závažnými, tj. např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, solária, masáže… (vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných)
  • v bazénech, saunách, koupalištích, (Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění)
  • v pobytových místnostech (vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí)
  • v zařízeních pohřebnictví - v oblasti neveřejných pohřebišť a plnění podmínek koncesí k provozování pohřební služby, chladící zařízení a úprava silničních vozidel (zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění)
  • v zařízeních pro hromadné ubytování
  • zdrojů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z užívání bytů a rodinných domů (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)
  • ve spolupráci s ostatními správními úřady v zařízeních nakládajících s odpady (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech)
  • kontroluje podmínky integrovaného povolení v spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci)
 2. Kontroluje kvalitu vod ve vodních plochách vhodných ke koupání
 3. Vyjadřuje se k předloženým podkladům, v tzv. preventivním hygienickém dozoru
  • v řízeních podle stavebního zákona zpracovává závazná stanoviska k projektové dokumentaci a kolaudaci staveb, kde jsou dotčeny zájmy orgánu ochrany veřejného zdraví; důraz zaměřen na kontrolu požadavků péče o životní prostředí a ochranu veřejného zdraví a to zejména v ochraně staveb před imisemi hluku, neionizujícího záření, při nakládání s odpady, při zřizování provozoven poskytující služby epidemiologicky závažné a při zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • zpracovává stanoviska k územně plánovací dokumentaci
  • u staveb, které jsou předmětem posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí a u vybraných chráněných objektů školských, zdravotnických, rekreačních, obytných aj. se podílí na hodnocení a řízení zdravotních rizik
  • zpracovává vyjádření k vydání integrovaného povolení, především v oblasti imisí hluku a vibrací
  • vydává rozhodnutí a stanoviska k provozním řádům veřejných vodovodů a veřejných studní, koupališť, provozoven s činností epidemiologicky závažných, při kterých fyzické osoby přicházejí do přímého styku s tělem spotřebitele, ubytovacích zařízení
  • řeší stížnosti na kvalitu pitné vody
  • řeší stížnosti na hluk v mimopracovním prostředí, včetně účasti při měření v terénu
  • řeší stížnosti na neionizující záření v mimopracovním prostředí (Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně před neionizujícím zářením)
  • v rámci posuzování dokumentace pro územní řízení konzultuje s ostatními odděleními umístění všech staveb (průmyslových, živnostenských, pro veřejné stravování) z hlediska vlivu staveb na životní (nepracovní) prostředí a zdraví lidí
 4. Zajišťuje auditní sledování kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a studních v informačním systému PiVo
 5. Podílí se na vytváření a spolupracuje při realizaci koncepčních a zdravotně politických programů regionu
 6. Podílí se na vedení praxe budoucích zdravotnických pracovníků a postgraduálního vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním


Tiskové zprávy

17.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 2. kalendářní týden roku 2022

10.1.2022: Testování ve školách za 1. kalendářní týden 2022

10.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 1. kalendářní týden 2022

6.1.2022: Výsledky testování ve školách ve dnech 3. a 4. ledna 2022

4.1.2022: Od dnešního dne je otevřena registrace na třetí dávku očkování pro osoby starší 18 let

3.1.2022: Vývoj epidemické situace na území kraje za 52. kalendářní týden

29.12.2021: 51. týden - Stav ve školách v souvislosti s COVID-19

27.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 51. týden

20.12.2021: 50. týden - Stav ve školách v Kraji Vysočina v souvislosti s onemocněním COVID-19

20.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 50. kalendářní týden