Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Zdravotní politika

Aktuálně:

15.9. 2017

21.9. 2017 – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba byla poprvé popsána v roce 1907 německým lékařem Aloisem Alzheimerem. Tehdy byla nemoc považována za vzácnou. V současné době se uvádí, že v Evropě se nějaká forma demence vyskytuje u více než 7 miliónů obyvatel. Jen v České republice žilo počátkem roku 2016 156 000 lidí s demencí, přičemž počty se rok od roku zvyšují (data České Alzheimerovské společnosti). Demence představuje narušení části mozku, které způsobí pokles kognitivních funkcí. Rozvoj onemocnění je pozvolný, nejprve se objevují poruchy krátkodobé paměti, později mají nemocní problémy s vyjadřováním, rozhodováním, objevují se poruchy řeči, změny nálad, časová a prostorová dezorientace, v posledních stádiích dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti. Přesná příčina vzniku Alzheimerovy choroby není známa. Do jisté míry, jak vyplynulo z výsledků řady výzkumů, je rozvoj demence ovlivněn životním stylem. Proto pokud chceme snížit riziko demence, měli bychom dodržovat zásady zdravého životního stylu, a to jak v oblasti stravovacích návyků, tak v oblasti fyzického a duševního zdraví, tzn. nejen dostatek pohybové aktivity ale také dostatek intelektových aktivit jako jsou (čtení, luštění křížovek, hry na hudební nástroje) apod.

SZÚ pořádá k tomuto dni každoročně kampaně zaměřené na prevenci Alzheimerovy choroby pro širokou veřejnost. Přehled plánovaných akcí pro letošní rok a více informací naleznete ZDE

Zdroj:

http://www.alzheimer.cz/

http://www.szu.cz/statni-zdravotni-ustav-centrum-podpory-verejneho-zdravi-vas

 

31.5. 2017

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

S účinností od 31.5. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, označovaný často mediální zkratkou jako „protikuřácký zákon“. Shodou okolností je 31. květen každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací jako Světový den bez tabáku. Jak už vyplývá z názvu, není předmětem tohoto zákona pouze omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret či jiných kuřáckých pomůcek. Zákon počítá i s omezením dostupnosti alkoholických nápojů a pracuje s pojmy jako „protidrogová politika“ či „metoda krátké intervence“.

Hlavním cílem tohoto zákona, který nahradil zákon č. 379/2005 Sb., má být posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Zákaz kouření nově platí i pro užívání elektronických cigaret s výjimkou provozoven stravovacích služeb (restaurace, kavárny atd.), prostoru zoologické zahrady a stavebně oddělených kuřáren tam, kde je zákon povoluje.

Často kladené otázky a odpovědi naleznete ZDE

20.4. 2017

Soutěž ke světovému dni bez tabáku

Při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video, rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. stupeň ZŠ. Soutěž je zahájena v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ datem 18. 4. 2017. Uzávěrka soutěže je 29. května 2017. Cílem kampaně je upozornit na rizika spojená s kouřením. Přesto, že řada lidí tato rizika zná a uvědomuje si je, kouří v České republice asi 2,3 miliónů lidí. Dle statistik cca 70 % těch, kteří začnou s kouřením v mládí, se stává kuřákem natrvalo. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že nejvýhodnější cílovou skupinou pro aplikaci intervenčních programů jsou právě žáci a studenti škol.

Podmínky a pravidla soutěže naleznete na:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/soutez_den_beztabaku2017/Podminky_souteze.pdf

 

20.4. 2017

Mytí rukou – proč, kdy a jak? – soutěž SZÚ

Státní zdravotní ústav se ku příležitosti Světového dne hygieny rukou, který připadá každoročně na 5. květen, zapojuje do kampaně, v rámci níž vyhlásil soutěž pro děti školního a předškolního věku pod názvem „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?“

Cílem kampaně je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí školního a předškolního věku, jejich rodičů a pedagogů cestou primární prevence infekčních nemocí. Výběr cílové skupiny dětí je cílený, protože k osvojování správných hygienických návyků dochází právě v dětském věku a dítě si je nese prakticky po celý život. Navíc prostřednictvím této skupiny je nejlepší cesta k ovlivnění další cílové skupiny – rodičů. Kampaň je současně reakcí na šíření infekční žloutenky typu A v Jihomoravském kraji. Děti předškolního věku mohou soutěžit v kategorii „výtvarná práce“, děti školního věku mají na výběr ze dvou kategorií, a to výtvarná nebo literární práce. Uzávěrka soutěže je 22. května 2017.

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ vydalo v rámci této kampaně zdravotně-výchovný materiál – karetní hru „Žlutý Petr“ a leporelo s básničkou „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“.

Kdy si mýt ruce:

 • Vždy po příchodu domů

 • Po použití toalety

 • Před, při a po přípravě jídla

 • Před jídlem

 • Po použití hromadné dopravy

 • Po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky apod.)

 • Po smrkání, kýchání, kašli

 • Před a po ošetření poranění

 • Před a po kontaktu s nemocnou osobou

 • Po návštěvě nemocnice, ordinace

 • Po manipulaci s odpadky

 • Po kontaktu se zvířaty apod…

Správná technika mytí rukou (dle WHO):

http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1

Doba mytí rukou: Ruce si myjte 15 – 20 sekund! Celá procedura mytí rukou by měla trvat 40 – 60 sekund.

Více informací o kampani na:

http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou

 

27.1. 2017

„Solme s rozumem“ – Výzva hlavního hygienika ČR

Sůl má v životě člověka nezastupitelnou roli už od pradávna. Sůl byla využívána v lékařství už ve starověkém Egyptě, doposud se uplatňuje v lázeňství, svoji nezastupitelnou úlohu plní jako konzervant, uplatnění našla i v technologickém postupu při výrobě pečiva, je dokonce přirozenou součástí krve. I přes široké spektrum jejího uplatnění ať už v potravinářství, medicíně nebo chemickém průmyslu, může nadměrný přísun soli představovat pro lidské zdraví značná rizika. Při dlouhodobě zvýšeném příjmu soli dochází ke zvyšování krevního tlaku, přetěžování srdce a hrozí jeho poškození. Zároveň dochází k přetěžování ledvin, protože sůl zadržuje vodu. Dalšími onemocnění související s nadměrnou konzumací soli jsou obezita, otoky, osteoporóza, rakovina žaludku, ledvinové kameny…

Optimální denní přísun soli pro člověka je 5 g. Podle statistických dat spotřebuje každý Čech ročně 6 kg soli, což činí v průměru 16,5 g denně. Optimální denní přísun je tak překročen více než trojnásobně. V rámci kampaně „Solme s rozumem“ byly vytvořeny webové stránky, prostřednictvím kterých je možno se do kampaně zaregistrovat. Ideou kampaně je vytvořit a rozvíjet aktivity zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli napříč společností. Na webových stránkách získáte bližší informace ke kampani, nápady na realizaci aktivit v rámci škol, restaurací, ale i každého z nás nebo rady a tipy, čím sůl při přípravě pokrmů nahradit. Jako bonus se můžete inspirovat recepty s minimálním obsahem soli.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina distribuovala v rámci kampaně informační a edukační materiály prostřednictvím odboru Hygieny dětí a mladistvých zejména do prostředí MŠ pro práci s dětmi předškolního věku.

Dále v polovině ledna 2017 bude zahájena realizace krajského úkolu „Méně solit ve stravovacích službách“.

Materiály ke stažení

Semafor – leták o soli v potravinách

Bufet – plakát o soli do škol a ordinací

Semafor a jídelníček

Web méně solit

Rozvrh hodin

Pyramida množství soli

solné hodiny

Návod jak pracovat s materiály – pro pedagogy

 

5.1. 2017

NEBEZPEČNÉ VÝROBKY 2016

V loňském roce stanovilo MZČR postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů celkem 270 nebezpečných výrobků. Ve srovnání s rokem 2014 došlo téměř ke 100% nárůstu v jejich počtu.

Nebezpečné výrobky můžeme rozdělit do následujících skupin:

- hračky

- materiály a předměty určené pro styk s potravinami

- kosmetické přípravky

- výrobky určené pro děti do věku 3 let

Z celkového počtu 270 stanovených nebezpečných výrobků představovaly největší podíl záchytu kosmetické přípravky. Jednalo se zejména o líčidla, laky na nehty, balzámy, krémy, parfémy či sprchové gely. Celkový počet těchto zachycených výrobků byl 190. U této kategorie výrobků bylo nejčastější závadou chybějící či neúplné značení výrobků. Nedostatky spočívaly např.: v chybějícím složení, absenci data minimální trvanlivosti, absenci údajů o výrobci či dovozci nebo v chybějících českých textech. U některých výrobků (jednalo se zejména o sprchové gely) byl zaznamenán mikrobiologický nález. V několika přípravcích byla zjištěna přítomnost zakázaných látek, jako např.: isobutylparabenu. U jednoho kosmetického přípravku určeného k bělení zubů byla zjištěna nepovolená koncentrace peroxidu vodíku.

Na druhém místě, co do počtu stanovených výrobků, se umístila kategorie „hračky“ s celkovým počtem 43 nebezpečných výrobků. Nejčastějším „prohřeškem“ v této kategorii bylo překročení limitu DEHP – esterů kyseliny ftalové, které při kontaktu s ústy a kůží dítěte mohou přecházet do organismu, kde působí toxicky na reprodukční orgány.

V kategorii materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami bylo v roce 2016 stanoveno celkem 37 nebezpečných výrobků. Jednalo se o různé plastové kuchyňské náčiní (naběračky, obracečky apod.), dále melaminové misky, potravinové folie, skleničky či dětské jídelní sety. Nejčastěji zjištěným nedostatkem v této kategorii byla přítomnost a uvolňování těžkých kovů (zejména olovo, kadmium) a dále přítomnost aromatických aminů či melaminu.

Ve skupině výrobků určených pro děti do věku 3 let (s výjimkou hraček a potravin) nebyl stanoven žádný nebezpečný výrobek.

Následující grafy poskytují přehled o počtech nebezpečných výrobků v jednotlivých kategoriích a nejčastěji zjištěných nedostatcích.

Graf č. 1 Kategorie nebezpečných výrobků 2016

Graf č. 2 Zjištěné nedostatky u nebezpečných výrobků v roce 2016

 

16.8. 2016

Melanom je v ČR sedmým nejčastějším nádorem, aneb kam nechodí slunce, chodí lékař, ale všeho moc škodí

Pořekadlo „kam nechodí slunce, chodí lékař“ není v případě maligního melanomu zcela na místě. Proto, abychom získali dostatek ultrafialového záření, potřebného pro tvorbu vitamínu D, totiž stačí mít při běžném pobytu venku odhalený obličej a hřbety rukou.

V ČR se za poslední tři desetiletí zvýšil výskyt melanomu přibližně pětkrát a nemocných neustále přibývá. Jedná se o nádor s nejrychleji narůstající incidencí vůbec. Každých deset let se počet nových pacientů prakticky zdvojnásobí. Tento trend je celosvětový. Podle WHO umírá na následky zhoubného bujení kožních pigmentových buněk po celém světě každou hodinu pět lidí. Pozitivním trendem je, že ve většině případů, se jeho záchyt podaří ještě v časných stádiích.

Co je to melanom

Maligní melanom je nádor, vycházející z pigmentových buněk. Zrádný je v tom, že vypadá jako piha. K jeho vzniku přispívají kromě genetické predispozice zejména ultrafialové záření – jeho UVB složka a délka pobytu na sluníčku už v útlém dětství. Již tedy naši rodiče mohli, zcela nevědomky, ovlivnit pravděpodobnost vzniku této zákeřné nemoci. V současné době je předpoklad, že počet mateřských znamének na naší kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života. Maligní melanom se může vytvořit také jako skvrna odlišné barvy na zdravé kůži.

Jak poznat melanom

 

 • Podezřelé mateřské znaménko mívá na rozdíl od toho klidového nepravidelný tvar, neostré rozpité ohraničení či výběžky

 • Varováním je i příliš tmavá barva či skvrnitá pigmentace různých odstínů

 • Dobré je věnovat zvýšenou pozornost znaménkům větším než 5 milimetrů

 • Dalším podezřelým jevem je růst zna

Zdraví je základní společenskou a ekonomickou hodnotou. Kromě toho, že má dobrý zdravotní stav zásadní význam pro jednotlivce, je také podmínkou pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Špatný zdravotní stav představuje nejen zátěž jednotlivce, ale i ekonomickou zátěž pro společnost v podobě vyšších výdajů, které jsou potřeba v případě nemoci vynaložit na léčbu.

Zdravotní politika je obecně formulovanou vizí určující směr, kterým se budou ubírat všechny složky společnosti. Základem je stanovení prioritních oblastí, které bude politika respektovat a naplňovat. Prioritou Evropské zdravotní politiky jsou lidé a jejich zdraví, včetně okolností, které je mohou ovlivnit.

Významnou součástí zdravotní politiky je prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví. Tyto oblasti, stejně jako celá oblast péče o zdraví se neobejdou bez spolupráce mnoha partnerů. Nezbytná je osobní angažovanost jedince a spolupráce resortů státní správy, a to nejen zdravotnických.

Podpora zdraví
Podpora zdraví je určitým "preventivním nástrojem", představujícím dobrovolné aktivity lidí a organizací, které mají za úkol nejen předcházet nemocem, ale především zvyšovat úroveň zdraví a potenciál jednotlivce a celé společnosti. Týká se zejména oblasti ozdravění životního stylu, v níž jsou dosud velké rezervy a její zlepšení by mělo pozitivní dopad v prevenci řady onemocnění.

Ochrana zdraví
Zatímco podpora zdraví představuje dobrovolné aktivity, ochrana zdraví je koncipována jako represivní legislativní a kontrolní systém, který má zaručit zdravotní nezávadnost životního a pracovního prostředí a výživy.

Strategické dokumenty

Zdraví 2020

Zdraví 2020 je dokument Světové zdravotnické (WHO) zaměřený na zlepšení zdraví pro všechny a překonání nerovností ve zdraví. Klíčem k tomu by mělo být zejména posílení role veřejné správy a zapojení všech komponent společnosti včetně jednotlivce.

V ČR byl akceptován Usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 a navazuje tak na Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století.

Vymezuje čtyři základní prioritní oblasti, které představují celosvětový problém, a na které je potřeba se v oblasti zdraví zaměřit. Jedná se o následující oblasti:

 1. Celoživotní investice do zdraví, posilování role občanů a vytváření podmínek pro růst jejich osobní odpovědnosti za zdraví.
 2. Čelit největším zdravotním problémům Evropy - neinfekčním a infekčním nemocem.
 3. Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích.
 4. Podílet se na vytváření motivovaných a odolných sociálních skupin žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.

Role KHS v oblasti ochrany a podpory zdraví

Legislativní opora:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 82, odst. 2, písm. t)
  "provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví,"
 • zákon 258/2000 Sb. § 82, odst. 2, písm. u)
  "spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu"

KHS spolupracuje v oblasti aktivit zaměřených na ochranu a podporu zdraví s dalšími resorty, samosprávou, Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy.

Užitečné odkazy:

http://www.kr-vysocina.cz

http://www.vys-edu.cz/index.asp

http://www.zuova.cz

http://www.vysocina-news.cz

Komunitní projekty:

Komunitní projekty (464 kB, soubor PDF)

Komunitní kampaně:

Každoročně je v Kraji Vysočina pořádána celá řada kampaní, v rámci nichž jsou realizovány nejrůznější aktivity, zaměřené na podporu zdraví.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty, No. PF013
Nebezpečné výrobky: Panenka baby Beautiful
Nebezpečné výrobky: PADĚLEK: toaletní / parfémová voda N˚5 L'EAU, CHANEL PARIS
Nebezpečné výrobky: PADĚLEK: parfémová voda La vie est belle
Nebezpečné výrobky: PADĚLEK: parfémová voda COCO MADEMOISELLE CHANEL PARIS, EAU DE PARFUM
Nebezpečné výrobky: PADĚLEK: parfémovaná voda Chloé
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda Stitch N˚8
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda Bella Vanilla
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda H.I.M, LA RIVE
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda LA ROSCO, Chriss Dore