Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Přehled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické stanice


Obecné právní předpisy pro správní řízení, vyřizování podnětů a petic a pro poskytování informací:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, která správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Stěžejní právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2012 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh (o biocidech)
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Stěžejní prováděcí právní předpisy zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky
 • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let
 • Vyhláška č. 475/2002 Sb., o zkoušce znalosti hub
 • Vyhláška č. 138/2003 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hyg. limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti
 • Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
 • Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání
 • Vyhláška č. 402/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • Vyhláška č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu SZD
 • Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplní do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (nařízení CLP)
 • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
 • Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU o vážných příhraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Texty všech právních předpisů používaných na KHS kraje Vysočina jsou přístupné ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra – sbírka zákonů.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací míčky LOPTA NA HRANIE 3 ks
Nebezpečné výrobky: Panenka textilní v maskáčích
Nebezpečné výrobky: Řasenka MASCARA WATERPROOF X4
Nebezpečné výrobky: Panenka MERRY CHRISTMAS
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Informace: Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků