Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Odbor hygieny práce


Ředitelka odboru:
MUDr. Eva Černá
Tel.: 566 650 870, E-mail: eva.cerna@zr.khsjih.cz


Vedoucí oddělení hygieny práce na pracovišti v Jihlavě:
MUDr. Oldřich Táborský
Tel.: 567 564 563, E-mail: oldrich.taborsky@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Třebíči:
Mgr. Dagmar Mátlová
Tel.: 568 858 313, E-mail: dagmar.matlova@tr.khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě:
Marta Málková
Tel.: 569 474 225, E-mail: marta.malkova@hb.khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Pelhřimově:
Mgr. Markéta Doležalová
Tel.: 565 301 354, E-mail: marketa.dolezalova@pe.khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou:
Dana Jurnečková
Tel.: 566 650 873, E-mail: dana.jurneckova@zr.khsjih.cz


 • v souladu se zákony č. 258/2000 Sb., a č. 262/2006 Sb. v platných zněních a jejich prováděcími předpisy zejména připravuje podklady pro opatření a rozhodnutí Krajské hygienické stanice, jako orgánu ochrany veřejného zdraví
 • podílí se na výkonu opatření a rozhodnutí tohoto orgánu a podílí se na plnění jeho úkolů
 • vykonává státní zdravotní dozor a kontroluje požadavky dané zák. č. 258/2000 Sb., zákoníkem práce, zák. č. 350/2011 Sb. a jejich prováděcími předpisy, vše v platných zněních v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • účastní se řízení podle stavebního zákona, posuzuje projektové dokumentace staveb z hlediska ochrany lidského zdraví, hodnotí a řídí zdravotní rizika, plní činnosti souladu s §77, §82, §84, §88 zák. č. 258/2000 Sb.
 • zajišťuje státní zdravotní dozor a další činnosti v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • hodnotí podklady zaměstnavatelů ve vztahu k rizikovým pracem
 • provádí kategorizaci prací dle závažnosti rizika, vyhlašuje rizikové práce a opatření k ochraně zdraví
 • provádí šetření na profesionální poškození zdraví
 • řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky
 • spolupracuje s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • v rámci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění se podílí na zkouškách odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v rozsahu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety KIWIFRUIT FRUIT BROTHERHOOD
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety Awesome Cloud STRAWBERRY
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety FRUIT BROTHERHOOD WATERMELON
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety classic coffee
Nebezpečné výrobky: Sada nádobí Bambooware
Informace: Evropský antibiotický den
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda pro ženy tianDe® ROYAL SCENT Woman
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda RELEASE eau de cologne
Nebezpečné výrobky: Melaminová miska RSW
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima