Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

E-PODATELNA


KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě


Adresa elektronické podatelny: podatelna@khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Vejslíková Oldřiška, DiS., Monika Zárubová, Soňa PaulíkováKHS kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod


Adresa elektronické podatelny: podatelna@hb.khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Lenka Hospodková, Marta Málková, Ing. Milan BeránekKHS kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov


Adresa elektronické podatelny: podatelna@pe.khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Vladimíra Kloudová, Alena PřibylováKHS kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč


Adresa elektronické podatelny: podatelna@tr.khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Ivana Renátová, Hana Hrodková, Pavlína KotačkováKHS kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou


Adresa elektronické podatelny: podatelna@zr.khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Zdeňka Klusáčková, Ing. Hana Šulcová, Marie KotíkováTechnické parametry přijímaných datových zpráv:


Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na příslušnou e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.Postup v případě zjištění škodlivého kódu* u přijaté datové zprávy:


Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:


Dotazy týkající se elektronických podatelen je možné zaslat na uvedené elektronické adresy případně na poštovní adresu příslušného územního pracoviště.Seznam právních předpisů na jejichž základě je možné vůči KHS činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisen založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaných poskytovatelem certifikačních služeb

  - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě ale musí být podání do 3 dnů doplněno způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci

 • Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se postupuje i při řízení podle zákonů:

  - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) – podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.).

  - zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

 • Oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

 • Zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a k jeho provedení vydané právní předpisy, upravující povinnosti právnických osob a fyzických osob podnikajících v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy.

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.

 • Vyhl. č 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky kvalifikovanými jako vysoce toxické.

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Všechny právní předpisy jsou v platném znění.


Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.* ve smyslu §2, odst.2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda CHAT D'OR BLUE
Nebezpečné výrobky: Krém URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change
Nebezpečné výrobky: 3x Mast AURELIINA
Nebezpečné výrobky: DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST
Nebezpečné výrobky: Bambusový termohrnek
Nebezpečné výrobky: Skleněné odlivky "omezuje jen řidiče ty jedeš dál"
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS